Uczniowie ALO w Czerwonym Borze

W dniu 11.06.2018r. odbyła się wycieczka klas pierwszych ALO
do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Dowódca zmiany straży więziennej wraz z wychowawcą oprowadzili młodzież po zakładzie karnym. Uczniowie
z zainteresowaniem obejrzeli m.in. sale widzeń, cele więźniów oraz spacerniak. Poznali podział zakładu karnego na odziały: zamknięty i półotwarty. Zapoznali się także z pracą służb więziennych.
Wycieczka była ciekawa i pouczająca. Młodzież dowiedziała się, jakie należy spełnić warunki, aby wstąpić w szeregi służby więziennej.

Magdalena Mierzejewska

Profile kształcenia

Akademickie Liceum Ogólnokształcące oferuje dwa profile kształcenia: mundurowy i językowy.

Klasy mundurowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Główne atuty:

 • Program zajęć klas mundurowych dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służby w policji, na wydziałach wojskowych oraz w służbach celnych i więziennych.
 • Naszym uczniom oferujemy naukę w klasach liczących 23-25 osób.
 • W klasie I uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem w Polsce różnych formacji mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, służb celnych oraz więziennych. W ramach kształcenia mundurowego prowadzone są specjalistyczne zajęcia według autorskiego programu pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dodatkowo uczniowie realizują zajęcia z bloku psychologicznego pod czujnym okiem doświadczonego psychologa sądowego.
 • Klasa II znacząco pogłębia wiadomości uczniów o przedmioty z bloku psychologicznego oraz z bloku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o realizację elementów treści obowiązkowych dla studentów studiów pierwszego stopnia. Dodatkowo oferta edukacyjna naszej szkoły uzbraja uczniów klas II w wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz geografia.
 • W ramach kształcenia mundurowego odbywają się zajęcia również poza szkołą. Uczniowie mają możliwość zwiedzenia budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Oddziału Jednostki Wojskowej, Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Kompleksu Służby Celnej oraz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Stanowi to wspaniałą okazję do poznania nie tylko murów niedostępnych przeciętnemu obywatelowi, ale także specyfiki pracy poszczególnych organów ścigania.
 • Wszystkie klasy mundurowe uczestniczą w nauce bądź doskonaleniu pływania na nowoczesnej pływalni miejskiej. Zajęcia te mają na celu wyposażenie przyszłych abiturientów w niezbędne umiejętności do zaliczenia egzaminu z pływania na dalszym etapie edukacji akademickiej w szkołach mundurowych.
 • W trosce o uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminie wstępnym do placówek mundurowych, szkoła współorganizuje profesjonalny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Kurs ten zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego opanowanie podstawowych czynności podtrzymujących życie ludzkie.

Klasy językowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Główne atuty:

 • Obecnie istnieją dwie klasy językowo-kulturowe z elementami obsługi ruchu turystycznego. Planujemy otwarcie klasy językowo-informatycznej.
 • Od pierwszej klasy zapewniamy naukę języka angielskiego ogólnego w wymiarze 4-5 godz. tygodniowo przygotowującą do dobrze zdanej matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 • Nauczanie ogólne języka angielskiego od drugiej klasy oparte jest na systemie akademickim tzn. lekcja koncentruje się na wybranej umiejętności językowej np. czytaniu, słuchaniu, mówieniu czy pisaniu.
 • Dodatkowo od pierwszej klasy oferujemy naukę języka angielskiego konwersacyjnego w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Zajęcia te prowadzone są przez doświadczonego wykwalifikowanego native speakera. Celem tych zajęć jest oswojenie się z naturalnym, szybkim tempem mówienia oraz akcentem osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym, przełamanie wszelkich barier komunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności mówienia i reagowania językowego.
 • W drugiej i trzeciej klasie zapewniamy naukę elementów języka angielskiego specjalistycznego (English for specific purposes) np. English for tourism, Business English.
 • W trzeciej klasie wybrane tematy i zagadnienia z rożnych przedmiotów realizowane są w języku angielskim.
 • Dodatkowo w drugiej i trzecie klasie oferujemy przedmioty uzupełniające realizowane wg autorskiego programu nauczania i oferujące wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, obsługi ruchu turystycznego, budowy i obsługi komputerów oraz nowych technologii.
 • Istnieje możliwość wyboru drugiego języka obcego: niemiecki (kontynuacja), hiszpański, (od podstaw). W ramach lekcji prezentowana jest kultura krajów danego obszaru językowego.

Dodatkowe atuty: 

 • prowadzimy kółka językowe i przedmiotowe
 • posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • zapewniamy trening wspomagający opanowanie języków obcych oraz szkolenie w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania nowego materiału
 • program wychowawczy uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów
 • organizujemy wyjazdy tematyczne związane z profilem klasy np. obozy językowe
 • w planie mamy wyjazdy za granicę w czasie ferii zimowych i wakacji
 • uczniowie mają możliwość realizowania rozszerzonego programu nauczania z przedmiotów: historia, geografia, polski, matematyka, WOS, informatyka.